Austin,gia-400-double-play,11.74,11.45,10.66
Austin,gia-400-triple-play,11.74,11.45,10.66
Austin,gia-15-double-play,11.74,11.45,10.66
Austin,gia-200-double-play,11.74,11.45,10.66
Austin,gia-200-triple-play,11.74,11.45,10.66
Austin,internet-power-400,8.74,9.45,8.66
Austin,internet-power-200,8.74,9.45,8.66
Austin,phone-optimum,8.74,9.45,8.66
Austin,tv-preferred,8.74,9.45,8.66
Austin,tv-premier,8.74,9.45,8.66
Austin,internet-power-1000,8.74,9.45,8.66
Austin,power50-internet-tv,8.74,9.45,8.66
Austin,gia-50-double-play,11.74,11.45,10.66
Austin,gia-50-triple-play,11.74,11.45,10.66
Austin,internet-power-50,8.74,9.45,8.66
Austin,all-in-one,11.74,11.45,10.66
Austin,all-in-one-no-phone,11.74,11.45,10.66
Austin,power200-internet-tv,8.74,9.45,8.66
Austin,tv-200-dp,11.74,11.45,10.66
Austin,tv-200-tp,11.74,11.45,10.66
Corpus Christi,gia-400-double-play,11.74,11.45,10.66
Corpus Christi,gia-400-triple-play,11.74,11.45,10.66
Corpus Christi,gia-15-double-play,11.74,11.45,10.66
Corpus Christi,gia-200-double-play,11.74,11.45,10.66
Corpus Christi,gia-200-triple-play,11.74,11.45,10.66
Corpus Christi,internet-power-400,8.74,9.45,8.66
Corpus Christi,internet-power-200,8.74,9.45,8.66
Corpus Christi,phone-optimum,8.74,9.45,8.66
Corpus Christi,tv-preferred,8.74,9.45,8.66
Corpus Christi,tv-premier,8.74,9.45,8.66
Corpus Christi,internet-power-1000,8.74,9.45,8.66
Corpus Christi,power50-internet-tv,8.74,9.45,8.66
Corpus Christi,gia-50-double-play,11.74,11.45,10.66
Corpus Christi,gia-50-triple-play,11.74,11.45,10.66
Corpus Christi,internet-power-50,8.74,9.45,8.66
Corpus Christi,all-in-one,11.74,11.45,10.66
Corpus Christi,all-in-one-no-phone,11.74,11.45,10.66
Corpus Christi,power200-internet-tv,8.74,9.45,8.66
Corpus Christi,tv-200-dp,11.74,11.45,10.66
Corpus Christi,tv-200-tp,11.74,11.45,10.66
Dallas,gia-400-double-play,11.11,11.45,10.66
Dallas,gia-400-triple-play,11.11,11.45,10.66
Dallas,gia-15-double-play,11.11,11.45,10.66
Dallas,gia-200-double-play,11.11,11.45,10.66
Dallas,gia-200-triple-play,11.11,11.45,10.66
Dallas,internet-power-400,11.11,9.45,8.66
Dallas,internet-power-200,11.11,9.45,8.66
Dallas,phone-optimum,11.11,9.45,8.66
Dallas,tv-preferred,11.11,9.45,8.66
Dallas,tv-premier,11.11,9.45,8.66
Dallas,internet-power-1000,11.11,9.45,8.66
Dallas,power50-internet-tv,11.11,9.45,8.66
Dallas,gia-50-double-play,11.11,11.45,10.66
Dallas,gia-50-triple-play,11.11,11.45,10.66
Dallas,internet-power-50,11.11,9.45,8.66
Dallas,all-in-one,11.11,11.45,10.66
Dallas,all-in-one-no-phone,11.11,11.45,10.66
Dallas,power200-internet-tv,11.11,9.45,8.66
Dallas,tv-200-dp,11.11,11.45,10.66
Dallas,tv-200-tp,11.11,11.45,10.66
Midland/Odessa,gia-400-double-play,12.80,11.45,10.66
Midland/Odessa,gia-400-triple-play,12.80,11.45,10.66
Midland/Odessa,gia-15-double-play,12.80,11.45,10.66
Midland/Odessa,gia-200-double-play,12.80,11.45,10.66
Midland/Odessa,gia-200-triple-play,12.80,11.45,10.66
Midland/Odessa,internet-power-400,9.8,9.45,8.66
Midland/Odessa,internet-power-200,9.8,9.45,8.66
Midland/Odessa,phone-optimum,9.8,9.45,8.66
Midland/Odessa,tv-preferred,9.8,9.45,8.66
Midland/Odessa,tv-premier,9.8,9.45,8.66
Midland/Odessa,internet-power-1000,9.8,9.45,8.66
Midland/Odessa,power50-internet-tv,9.8,9.45,8.66
Midland/Odessa,gia-50-double-play,12.80,11.45,10.66
Midland/Odessa,gia-50-triple-play,12.80,11.45,10.66
Midland/Odessa,internet-power-50,9.8,9.45,8.66
Midland/Odessa,all-in-one,12.80,11.45,10.66
Midland/Odessa,all-in-one-no-phone,12.80,11.45,10.66
Midland/Odessa,power200-internet-tv,9.8,9.45,8.66
Midland/Odessa,tv-200-dp,12.80,11.45,10.66
Midland/Odessa,tv-200-tp,12.80,11.45,10.66
San Antonio,gia-400-double-play,11.74,11.45,10.66
San Antonio,gia-400-triple-play,11.74,11.45,10.66
San Antonio,gia-15-double-play,11.74,11.45,10.66
San Antonio,gia-200-double-play,11.74,11.45,10.66
San Antonio,gia-200-triple-play,11.74,11.45,10.66
San Antonio,internet-power-400,8.74,9.45,8.66
San Antonio,internet-power-200,8.74,9.45,8.66
San Antonio,phone-optimum,8.74,9.45,8.66
San Antonio,tv-preferred,8.74,9.45,8.66
San Antonio,tv-premier,8.74,9.45,8.66
San Antonio,internet-power-1000,8.74,9.45,8.66
San Antonio,power50-internet-tv,8.74,9.45,8.66
San Antonio,gia-50-double-play,11.74,11.45,10.66
San Antonio,gia-50-triple-play,11.74,11.45,10.66
San Antonio,internet-power-50,8.74,9.45,8.66
San Antonio,all-in-one,11.74,11.45,10.66
San Antonio,all-in-one-no-phone,11.74,11.45,10.66
San Antonio,power200-internet-tv,8.74,9.45,8.66
San Antonio,tv-200-dp,11.74,11.45,10.66
San Antonio,tv-200-tp,11.74,11.45,10.66
San Marcos,gia-400-double-play,11.74,11.45,10.66
San Marcos,gia-400-triple-play,11.74,11.45,10.66
San Marcos,gia-15-double-play,11.74,11.45,10.66
San Marcos,gia-200-double-play,11.74,11.45,10.66
San Marcos,gia-200-triple-play,11.74,11.45,10.66
San Marcos,internet-power-400,8.74,9.45,8.66
San Marcos,internet-power-200,8.74,9.45,8.66
San Marcos,phone-optimum,8.74,9.45,8.66
San Marcos,tv-preferred,8.74,9.45,8.66
San Marcos,tv-premier,8.74,9.45,8.66
San Marcos,internet-power-1000,8.74,9.45,8.66
San Marcos,power50-internet-tv,8.74,9.45,8.66
San Marcos,gia-50-double-play,11.74,11.45,10.66
San Marcos,gia-50-triple-play,11.74,11.45,10.66
San Marcos,internet-power-50,8.74,9.45,8.66
San Marcos,all-in-one,11.74,11.45,10.66
San Marcos,all-in-one-no-phone,11.74,11.45,10.66
San Marcos,power200-internet-tv,8.74,9.45,8.66
San Marcos,tv-200-dp,11.74,11.45,10.66
San Marcos,tv-200-tp,11.74,11.45,10.66
Temple,gia-400-double-play,12.80,11.45,10.66
Temple,gia-400-triple-play,12.80,11.45,10.66
Temple,gia-15-double-play,12.80,11.45,10.66
Temple,gia-200-double-play,12.80,11.45,10.66
Temple,gia-200-triple-play,12.80,11.45,10.66
Temple,internet-power-400,9.8,9.45,8.66
Temple,internet-power-200,9.8,9.45,8.66
Temple,phone-optimum,9.8,9.45,8.66
Temple,tv-preferred,9.8,9.45,8.66
Temple,tv-premier,9.8,9.45,8.66
Temple,internet-power-1000,9.8,9.45,8.66
Temple,power50-internet-tv,9.8,9.45,8.66
Temple,gia-50-double-play,12.80,11.45,10.66
Temple,gia-50-triple-play,12.80,11.45,10.66
Temple,internet-power-50,9.8,9.45,8.66
Temple,all-in-one,12.80,11.45,10.66
Temple,all-in-one-no-phone,12.80,11.45,10.66
Temple,power200-internet-tv,9.8,9.45,8.66
Temple,tv-200-dp,12.80,11.45,10.66
Temple,tv-200-tp,12.80,11.45,10.66
Waco,gia-400-double-play,12.80,11.45,10.66
Waco,gia-400-triple-play,12.80,11.45,10.66
Waco,gia-15-double-play,12.80,11.45,10.66
Waco,gia-200-double-play,12.80,11.45,10.66
Waco,gia-200-triple-play,12.80,11.45,10.66
Waco,internet-power-400,9.8,9.45,8.66
Waco,internet-power-200,9.8,9.45,8.66
Waco,phone-optimum,9.8,9.45,8.66
Waco,tv-preferred,9.8,9.45,8.66
Waco,tv-premier,9.8,9.45,8.66
Waco,internet-power-1000,9.8,9.45,8.66
Waco,power50-internet-tv,9.8,9.45,8.66
Waco,gia-50-double-play,12.80,11.45,10.66
Waco,gia-50-triple-play,12.80,11.45,10.66
Waco,internet-power-50,9.8,9.45,8.66
Waco,all-in-one,12.80,11.45,10.66
Waco,all-in-one-no-phone,12.80,11.45,10.66
Waco,power200-internet-tv,9.8,9.45,8.66
Waco,tv-200-dp,12.80,11.45,10.66
Waco,tv-200-tp,12.80,11.45,10.66